พิมพ์ใบปะหน้า Drop off พร้อมกันหลายๆใบ

1. เลือกเมนู ออเดอร์  จากนั้นเลือก 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า และ สามารถเลือก Filter ออเดอร์ตามขนส่งที่ต้องการพิมพ์

2.เลือก พิมพ์ทุกรายการ  ซึ่งอยู่ด้านขวา

 จากนั้น เลือกปริ้นใบ Drop off / Flash Express 

3. จะได้ใบปะหน้าของพัสดุ Drop off พร้อมกันหลายๆใบ

* ขนาดใบในภาพ เป็นขนาด Sticker 4 x 6

* สามารถตั้งค่าเปลี่ยนขนาดใบปะหน้า พัสดุ Dropoff ได้

การพิมพ์ใบส่งผ่านระบบ (Dropoff)