แก้ไขรายละเอียดสินค้า

  1. คลิกเมนู  “สินค้า”  และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไข
2. คลิก  “แก้ไข” 
3. แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก บันทึก”