พิมพ์ใบกำกับภาษี

1. หลังจากลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว ให้คลิก  พิมพ์ 
2. คลิกเลือก ใบกำกับภาษี
3. ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน มี 2 แบบ คือ
ต้นฉบับ และ สำเนา

– แบบต้นฉบับ
– แบบสำเนา
4. จากนั้นคลิก  print